Köpevillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för GuMo. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Bokning och betalning

Moms ingår i alla priser. När gästen har bokat stugan via GuMo’s hemsida så dras bokningsavgiften 1 000 kr samt eventuellt avbeställningsskyddet, från beställarens konto vid bokningstillfället. Vid bokning med mindre än 10 dagar till ankomst kommer hela beloppet att dras direkt från ditt betalkort. GuMo använder Klarna. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Bokar du via mail eller telefon betalar du in bokningsavgiften och eventuellt avbeställningsskyddet inom tre dagar på bg 493-6563. Slutlikvid på stugan sker via bg 60 dagar före tillträdesdagen. Om bokningstillfället sker mindre än 60 dagar före tillträdesdagen betalar gästen in sin slutlikvid via bg även om bokningen skett via hemsidan. GuMo har rätt att avboka stugan då inte gästen betalar in i tid.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 12 % per månad från förfallodagen. GuMo reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga GuMo att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Hemförsäkring

Gästen måste ha en gällande hemförsäkring.

Åldersgräns

GuMo tillämpar 23 års åldersgräns utan målsmans sällskap för bokning av stugor. Alla som bor i stugan utan målsman ska vara minst 23 år och legitimera sig vid nyckelutlämningen, visar det sig att någon är under 23 år har GuMo rätt att vräka gästerna utan att ersätta för utlagd hyra. Bokning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att GuMo lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Friskrivning

GuMo friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i GuMo’s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Avbokning med avbeställningsskydd

Återbetalning av bokning med tillköp avbeställningsskydd kan endast ske med gällande läkarintyg från leg. läkare. Gästen får tillbaka hela hyresbeloppet utom avbeställningsskyddet.

Avbokning med avbeställningsskydd, utan läkarintyg

Om avbokning sker tidigare än 60 dagar före tillträdesdagen återbetalas slutlikviden. Förskott och avbeställningsskyddet betalas aldrig tillbaka.

Avbokning utan avbeställningsskydd

Bokningen är bindande, sker avbeställning tidigare än 60 dagar före tillträdesdagen får du inte tillbaka förskottsbeloppet. Avbeställer gästen senare än vad som angivits debiteras hela hyresbeloppet. Avbeställningsskyddet betalas aldrig tillbaka.

Pandemi – som t.ex. Covid -19

• Om Folkhälsomyndigheterna ger reseförbud eller att liftarna är stängda på grund av pandemin gäller följande. 

1. Om gästen valt att köpa till ett avbeställningsskydd har gästen rätt att omboka samma stuga till nästa år, så länge ägaren har släppt stugan året efter, så kan GuMo omboka den till gästen utan kostnad. Har ägaren inte släppt veckan kan GuMo omboka till annan ledig stuga. Väljer gästen en dyrare stuga så får gästen betala mellanskillnaden, dock sker ingen återbetalning till gästen om de väljer en billigare vecka/stuga. GuMo flyttar över alla pengar till nya bokningen. Har gästen inte köpt ett avbeställningsskydd går det inte att lägga till i efterhand. Har gästen inte köpt till ett avbeställningsskydd så får inte gästen omboka stugan/eller har inte möjlighet att få tillbaka några pengar, även om liften stänger eller om det blir reseförbud.

2. Om gästen inte köpt avbeställningsskydd: Om det blir reseförbud eller liftarna stänger och gästen vill avboka stugan, gästen för då tillbaka hyresbeloppet –1 000 kr för en avbokningsavgift, (väljer gästen att omboka stugan förlorar inte gästen några pengar).

3. Om gästen köpt avbeställningsskydd: Om det blir reseförbud eller liftarna stänger och gästen vill avboka stugan, gästen får då tillbaka hyresbeloppet –500 kr för en avbokningsavgift. Avbeställningsskyddet betalas aldrig tillbaka (väljer gästen att omboka stugan förlorar inte gästen några pengar).

4. Om gästen köpt avbeställningsskydd och är sjuk, samt kan intyga det med ett läkarintyg, så har gästen rätt att få tillbaka alla pengar förutom avgiften för avbeställningsskyddet.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför GuMo’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att GuMo befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

GuMo förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har GuMo rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.GuMo skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.